OZNAM

POZVÁNKA

Výkonný výbor FK Slovan Levice Vás srdečne pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 12. 11. 2015 o 17:00 hod. v priestoroch FK Slovan Levice

PROGRAM  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie VZ FK Slovan Levice
  3. Správa o činnosti FK Slovan Levice za rok 2015
  4. Správa RK o hospodárení  za rok 2015
  5. Voľba Výkonného výboru FK Slovan Levice
  6. Voľba Revíznej komisie
  7. Návrh  na zmenu Stanov FK Slovan Levice
  8. Diskusia
  9. Návrh na  uznesenie VZ
  10. Záver

OZNAM

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA NA 2. ZÁKLADNEJ ŠKOLE V LEVICIACH

 začína už od 1. stupňa a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Do športových tried sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe výsledkov overenia alebo pozorovania talentu v štvrtom ročníku alebo priebežne vo vyšších ročníkoch. V 5. ročníku sa otvára rozšírené vyučovanie - športové triedy so zameraním na futbal chlapcov (a basketbal dievčat).

  Zriaďovanie športových tried je v súlade s platnou legislatívou. V jednotlivých ročníkoch je zriadená jedna trieda, v ktorej sú spoločne chlapci a dievčatá. Predpokladom zaradenia a napredovania je úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, ktorými sa diagnostikuje všeobecná pohybová výkonnosť (napr. beh na 60 m, beh na 600 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou,...). Rodičia žiakov sú pravidelní informovaní o forme štúdia, učebných plánoch i nadväznosti na štúdium na strednej škole. Športové triedy majú v učebných osnovách v rámci doobedňajšieho vyučovania zvýšený počet hodín športovej prípravy o 2 vyučovacie hodiny. V popoludňajších hodinách trénujú min. 2 x do týždňa po 1,5 h. Športová príprava sa v spolupráci s trénermi FK Slovan Levice zameriava na koordinačné schopnosti – pohyblivosť, obratnosť, rytmické schopnosti a hernú činnosť jednotlivca – dynamickú techniku, na rýchlostné schopnosti (techniku behu, odrazovú a dynamickú silu, štartovnú a lokomočnú rýchlosť) a tiež na špecifický tréning, pravidelné tréningy a športová príprava prebiehajú  aj mimo areálu školy – na ihriskách FK Slovan Levice, v športovej hale, na klzisku, plavárni, vo fitness centre, na sústredeniach doma, aj v zahraničí. Nezabúda sa ani na regeneráciu a zdravotnú starostlivosť. Okrem klubových súťaží reprezentujú žiaci aj školu a mesto Levice.

 Ak má vaše dieťa kladný vzťah k športu, k pohybu, dobrý zdravotný stav a zvládne základné testy, je predpoklad vytvárania vhodných podmienok jeho úspešného športového pôsobenia. Vo vytváraní podmienok pre športový rast mladého futbalistu má škola  dlhoročné skúsenosti a tie sa snaží vkladať do mladej generácie.

Bližšie informácie:

Základná škola

Ulica sv. Michala 42, 934 01 Levice

Email školy:  skola@zssvmichalalv.edu.sk

Telefón: 036/6312515

www.2zs.edupage.org

Nábor nových hráčov

Záujemcovia o futbal do družstiev prípraviek a žiakov (aj dievčatá) sa môžu prihlásiť počas celého roka na futbalovom štadióne.  Tréningy sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. 

Staňte sa súčasťou

                     FK Slovan Levice! 

 

Vstupenky na zápas mužov

Dospelí 2,00 Eur
Mládež (15 - 18 r.), dôchodcovia 1,00 Eur
Deti do 15 r., ZŤP zadarmo
VIP vstupenka jednorazová 10,-- Eur
Permanentka 5,-- Eur

Hymna FK Slovan Levice

 hymna350

Autor hudby a textu Peter Hečko spev Palo Drapák a Peter Hečko